Általános Szerződési Feltételek
 • 1. Meghatározások
  1.1. ÁSZF: A Civertan Bt. Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum.
  1.2. Hirdetés: Olyan tájékoztatás vagy közlés, megjelenítési mód, amely ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (áru) értékesítésének vagy igénybevételének előmozdítására irányul, vagy e céllal összefüggésben a Megrendelő vagy a megrendelő megbízójának a neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére szolgál, illetve ismertségét növeli.
  1.3. Listaár: A hirdetési díjszabás alapegysége, vagyis az egyes hirdetési felületekhez tartozó hivatalosan publikált ár.
  1.4. Megrendelő: Akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklámot illetve annak közzétételét a Civertan Bt.-től megrendeli.
  1.5. Speciális reklám: speciálisnak minősül minden olyan online reklám, mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű reklámoktól eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal letöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát, vagy megjelenése az oldal kódjába való beavatkozást igényel. Speciálisnak minősül továbbá az a reklám, amelynek kiszolgálása eltér a piaci standard kiszolgálási formáktól, különösen abban az esetben, ha az jelenti az elszámolás alapját is.
  1.9. Üzleti titok: Minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Civertan Bt. a Megrendelővel közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban.
 • 2.Hirdetések közzététele
  2.1. A Civertan Bt. az általa értékesített médiafelületeken (
  http://www.civertan-mediaajanlat.hu/magyar/oldalak/hirdetesi_lehetosegek/) a hirdetések közzétételét a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseknek megfelelően vállalja.
  2.2. A Civertan Bt. által értékesített felületeken a hirdetések a Civertan Bt. és a Megrendelő közötti létrejött egyedi hirdetési megrendelés alapján kerülnek közzétételre. A Megrendelő és a Civertan Bt. közötti teljes megállapodást az egyedi hirdetési megrendelés és jelen ÁSZF együttesen képezi. A hirdetési megrendelések megkötésével a Megrendelő jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.
  2.3. A Civertan Bt. vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket, az adott körülmények között a lehető legjobb technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.
  2.4.  A Civertan Bt. nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért.
  2.5. A Megrendelő által biztosított hirdetések tartalmának meg kell felelniük a törvényi előírásoknak, nem ütközhetnek hatályos jogszabályokba, és a Megrendelő a Civertan Bt.-t mentesíti minden ebből adódó jogi következmény alól. A Civertan Bt. fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetési felületek harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek.
  2.6. A Civertan Bt. a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelő viseli.
  2.7. Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.
  2.8. Reklamációt az adott hirdetést megjelenésétől számított 14 napon belül lehet tenni írott formában.
 • 3.A megrendelések leadása
  3.1. A Civertan Bt. a megrendeléseket írásban (levélben, faxon, e-mailen), vagy a
  http://www.civertan-mediaajanlat.hu/magyar/rendelheto_hirdetesek/ oldalon található online megrendelés kitöltésével fogadja el. A foglalás az írásos, cégszerű aláírással ellátott megrendelő lap vagy a megrendelést tartalmazó e-mail Civertan Bt.-hez való beérkezése és visszaigazolása után válik érvényes megrendeléssé.
  3.2. A hirdetési megrendelés része a Megrendelő vállalkozás megnevezése, annak székhelye vagy állandó telephelye, számlázási és értesítési postai címe és számlaszáma, valamint az adószám és cégjegyzékszám. Amennyiben a Megrendelő nem azonos a hirdetővel, a fentieken túl meg kell neveznie a hirdetőt és a hirdetés tárgyát is.
  3.3. A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is.
  3.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt hirdetési felületeken a Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem miatt a Civertan Bt. nem tudja elhelyezni a Megrendelő hirdetését (például azért, mert a Megrendelő nem, nem időben, vagy nem a Civertan Bt. által korábban megadott formátumban juttatta el a kreatívokat) abban az esetben a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett) hirdetési díj kiszámlázásra kerül.
  3.5. A Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Civertan Bt. nem vállal garanciát a megrendelt hirdetések megjelenésére.
 • 4.A megrendelés lemondása vagy átütemezése
  4.1 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés lemondása esetén, az érintett hirdetések árának
   - a kampány tervezett indulása előtti 15. és 8. munkanap között 10%-a,
   - a kampány tervezett indulása előtti 7. és 3. munkanap között 40%-a,
   - a kampány tervezett indulása előtti 2. munkanapon és azt követően 100%-a fizetendő.
 • 5. Fizetési feltételek
  5.1 A fizetés általában 8 napos átutalással történik, azonban a felek az egyedi hirdetési szerződésben ettől eltérően is megállapodhatnak.
  A Megrendelő a hirdetési szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Civertan Bt. az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a folyamatos teljesítésű hirdetési szolgáltatás esetén a számlát a teljesítést megelőző 8. napon, 8 napos fizetési határidő mellett állítja ki a Megrendelő részére.
  5.2. Ha a Megrendelő a fizetési határidőt elmulasztja, a mindenkor érvényes banki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
 • 6. Felelősségi szabályok
  6.1. Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa leadott megrendelés (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.
  6.2. A Civertan Bt. egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapít meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmaz. A Civertan Bt. a Megrendelővel történt egyeztetést követően speciális reklámok esetén ezek díját a hirdetési felület árán felül számlázza ki. A Felek ebben az esetben vagy a hirdetési megrendelésben, vagy külön szerződésben rendelkeznek a megállapodás feltételeiről.
  6.3. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten vállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal/hirdetésekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjak és bírságok kifizetését.
  7.4.  Megrendelő kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.
  6.5. A Civertan Bt. nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak. 6.6. Vis maior esetén az elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetés közzétételért a Civertan Bt. semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet az sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
 • 7. Szerződésszegés, vitarendezés
  7.1.  A Civertan Bt. szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi hirdetési megrendelésben meghatározott és a Megrendelő által megfizetett megbízási díj teljes összege.
  7.2. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi hirdetési szerződések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – Felek a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait tekintik irányadónak. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére Felek hatáskörtől függően a BKKB vagy a hatályos jogszabályok alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
 • 8. Titoktartás
  8.1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére.
 • 9. Hatályba lépés
  A jelen ÁSZF rendelkezései 2010. május 18. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
 • Budapest, 2010. május 18.

  Az Általános Szerződési Feltételek letöltése Word formátumban.


  Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére  Legfrissebb bejegyzések:
  2010-10-25
  Linkajánló
   | részletek
  Linkajánló: Civertan Bt. - www.civertan.hu Weboldalak népszerûsítése - www.nepszerusites.hu Légifotó - www.legifoto.com Légirégészet -...
  2010-10-04
  Banner referenciáink
   | részletek
  ...
  2010-10-04
  Design.lap.hu
   | részletek
  Kevesen tudják, hogy a design szó ami ma oly divatossá vált, tulajdonképpen formatervezést jelent. Így az iparművészet kategóriájába tartozik és a design.lap azért jött létre, hogy a...
  »» minden bejegyzés  Kapcsolat
  Várjuk jelentkezését, érdeklődését, észrevételeit!
  Amennyiben partnerünk kíván lenni akkor ezt az alábbi elérhetőségen jelezze. Cég név: Civertan Bt.
  Székhely: 1064 Bp. Izabella u. 69. fszt. 2.
  Telephely: 1064 Bp. Izabella u. 69. fszt. 2.
  Elérhetőség: 36 1 332 32 61
  Központi e-mail cím: civertan@civertan.hu
  Adószám: 24576541-2-42
  Cégbejegyzés: 01-06-757966
  Statisztikai számjel: KSH/ 24576541181321201 Tárhely szolgáltató adatai:
  MediaCenter Hungary Kft. - 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.
  Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Bt.